Name: Frank “Meini”
Status: Tattoo Artist
Seit: 2001